แผนกช่างไฟฟ้า – อิเล็ค

 981  
983  984
 นายชณัฐพงษ์  อารีรมย์  นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข  นายอรรถกฤษณ์ คำมี

แผนกช่างยนต์

 501 502  
 นายจตุชัย ศรีสรรค์  นายเชษฐา สมไชย

แผนกบัญชี

 340  
 320  310
 นางสาวเสาวคนธ์ พึ่มกุล  นางสาวภูริชญา บุญเพศ  นางปริศนา วุฒิพรหม

แผนกคอมพิวเตอร์

 
 012

 นางสาวจริยา  พุ่มแจ่ม

หมวดสามัญ

 110
 120
 121  122
 
นางวัลภา ยาวะโนภาส นางสาวนงนุช โคตะมา นางสาวรุ้งลาวัลย์  วงษ์บุตร นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษา