แผนกช่างไฟฟ้า – อิเล็ค

 981  982 983  984
 นายชณัฐพงษ์  อารีรมย์  นายชัยมงคล กิตติพิทยานนท์  นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข  นายอรรถกฤษณ์ คำมี

แผนกช่างยนต์

 501 502  503
 นายจตุชัย ศรีสรรค์  นายเชษฐา สมไชย  นายอภัย อภัยภักดิ์

แผนกบัญชี

 340  330  320  310
 นางสาวเสาวคนธ์ พึ่มกุล  นางสาววาสนา ทีคะสาย  นางสาวภูริชญา บุญเพศ  นางปริศนา วุฒิพรหม

แผนกคอมพิวเตอร์

 010
 012

 นายธนาวัฒน์  พละวงษ์  นางสาวจริยา  พุ่มแจ่ม

หมวดสามัญ

 110
 120
 121  122
 123
นางวัลภา ยาวะโนภาส นางสาวนงนุช โคตะมา นางสาวรุ้งลาวัลย์  วงษ์บุตร นางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษา  นายสมศักดิ์ อังคะโส