คณะผู้บริหาร

 exe3-1  exe2  exe1
exe4-1

อธิการบดีกิตติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์

อธิการบดี
ดร. จินติยา จินารัตน์

ผู้รับใบอนุญาต
นางชุติมา จินารัตน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายณัฐชัย สารสมัคร

 

รองผู้บริหารฝ่ายต่างๆ

 p3  c3  p1  c4
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ทะเบียน

นางสาวจันทร์ฉาย ไชยศร

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวเสาวคนธ์ พึ่มกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / การเงิน
นางสาวเข็มทอง แก้วประทุม

รองผู้อำนวยการบุคคล
นางสาวนันทนัช ลาหนองแคน