โครงสร้างหลักสูตร

 umt01-296  umt01-288  umt01-277

สาขาบัญชี-ธุรกิจ
-ระดับ ปวส.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ระดับ ปวช.
คลิกเพื่อโหลดไฟล์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ระดับ ปวส.
ดาวน์โหลดไฟล์
-ระดับ ปวช.
ดาวน์โหลดไฟล์

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
-ระดับ ปวส.
ดาวน์โหลดไฟล์
-ระดับ ปวช.
ดาวน์โหลดไฟล์

 963  umt01-303  964

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
-ระดับ ปวส.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ระดับ ปวช.
คลิกเพื่อโหลดไฟล์

สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-ระดับ ปวส.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ระดับ ปวช.
คลิกเพื่อโหลดไฟล์

สาขาช่างยนต์
-ระดับ ปวส.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ระดับ ปวช.
คลิกเพื่อโหลดไฟล์

 965  966

สาขาก่อสร้างโยธา
-ระดับ ปวส.
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
-ระดับ ปวช.
คลิกเพื่อโหลดไฟล์