ประวัติวิทยาลัย

พ.ศ ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2521 โรงเรียนเปิดครั้งแรกในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2521  วันที่  20  พฤษภาคม  2521 ในชื่อ    โรงเรียนอาชีวสิทธิธรรม     ตั้งอยู่เลขที่  749/1  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จำนวน  6 ห้องเรียน   ในที่ดิน  7  ไร่  2  งาน  82   ตารางวา   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม  สาขาช่างยนต์มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน  90  คน  ครู – อาจารย์ 7 คนโดยมีนางสาวชุติมา  สิทธิธรรม  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายณัฐชัย  สารสมัคร  เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2528 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายเนื้อที่เป็น  32 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา
พ.ศ. 2554 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  4  ชั้น  35  ห้องเรียน  2 หลัง   ห้องประชุมจำนวน 1ห้อง ความจุจำนวน 500  คน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  3  ชั้น  30  ห้องเรียน 1 หลัง อาคารช่างยนต์   อาคารช่างก่อสร้าง   อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์   อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง   อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.วีระศักดิ์   จินารัตน์   อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเป็นผู้บริหารสูงสุด   นางชุติมา   จินารัตน์   เป็นผู้รับ

 

 วิสัยทัศน์วิทยาลัย

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความมุ่งหวังที่จะเป็นสถาบันการศึกษที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพระดับสากลและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน ท้องถิ่นนสถาบันที่ให้ความร่วมมือระหว่างชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 พันธกิจวิทยาลัย

 

พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพื่อเกิดผลอย่างถาวรแก่ผู้เรียน ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2 จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ  และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมศึกษา ค้นคว้า  ความรู้ ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร  และวิชาชีพให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4 พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
5 ปลูกฝัง และเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เกิดความคล่องตัว
7 เป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ตราสัญลักษณ์ สีประจำวิทยาลัย ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
 cropped-logo1-1.png 138   139
ตราประจำสถาบัน เป็นรูปพระวิษณุ ประทับบนฐานเปล่งรัศมี มีดอกบัวประดับซ้ายขาว และรองฐานเป็นรูปกลีบบัว และล้อมลอบ ภายนอกวงกลมระบุชื่อ วิทยาลัย และที่อยู่ สีประจำสถาบัน ได้แก่ สีเหลือง สีแดง ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกจาน หรือ ดอกทองกวาว