p14

นักเรียน-นักศึกษา สามารถสมัครเรียน Online ได้ที่นี้ คลิกเพื่อสมัคร
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

– สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาบัญชี-ธุรกิจ

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

  • สาขาอุตหาสกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  • สาขาช่างไฟฟ้า

  • สาขาช่างอิเล็กทอนิคส์

  • สาขาช่างยนต์

 • สาขาช่างก่อสร้าง

 • สาขาช่างโยธา

เอกสารในการสมัครเรียน ที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการมาสมัครเรียน ระดับ ปวช. (ฟรีค่าเล่าเรียน-ฟรีค่าหนังสือเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2  ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของปู้สมัคร จำนวน  2 ชุด
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
 5. ใบสมัครของวิทยาลัยฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ชุดสุภาพ จำนวน 2 รูป

เอกสารในการสมัครเรียน ที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการมาสมัครเรียน ระดับ ปวส. 

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2  ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของปู้สมัคร จำนวน  2 ชุด
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
 5. ใบสมัครของวิทยาลัยฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ชุดสุภาพ จำนวน 2 รูป
 7. ค่าสมัครเรียน 300 บาท +ค่าประกันการศึกษา 200 บาท  ดาวน์โหลดใบสมัครและใบมอบตัว
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยสามารถสมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Tel:045-311737 @ADDRESS : ที่อยู่ 749/1 ถนน ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  หรือ line official ID: hlo3864d